Impulsam iniciatives en favor de la conservació del patrimoni natural, social i cultural de la Serra de Tramuntana

  • Generam espais de participació i debat per identificar els reptes e la Serra de Tramuntana i impulsar, amb els agents implicats al territori, iniciatives per millorar l’entorn. 
  • Recolzam als diferents òrgans de gestió territorial i realitzam accions d’incidència política, analitzam la normativa vigent i advocam per un model eficient i eficaç de governança.
  • Donam suport a una gestió pública i privada d’aquest espai rural, basada en els principis de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, mitjançant les pràctiques més eficients i rendibles.
  • Contribuim a visibilitzar i difondre iniciatives de desenvolupament rural de la Serra de Tramuntana amb criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
  • Generam i ordenam el coneixement de la realitat actual i la història de la Serra de Tramuntana, per disposar de dades útils i fiables que facilitin la gestió i la presa de decisions.
  • Realitzam accions divulgatives i de concienciació, per compartir la nostra visió d’una Serra viva i resilient, generant sentiment d’estima i compromís en la protecció.

Coneix més sobre el nostre anàlisi sobre els reptes i problemàtiques que enfronta la Serra de Tramuntana.