Tramuntana és avui un paratge natural i cultural d’una extrema bellesa, molt atractiu per als seus habitants i per al seu gran nombre de visitants. Conservar els seus valors ens planteja grans reptes que per donar-lis resposta implica, sens dubte, construir una nova arquitectura institucional per a la governança de la Serra.

Només amb una nova forma de governança podrem afrontar la problemàtica mediambiental, econòmica i social que afecta la Tramuntana, amb l’imprescindible consens i implicació de la ciutadania, les entitats, les empreses, els usuaris, els propietaris i les institucions.

A Tramuntana XXI entenem la governança com el conjunt de processos i institucions legals i polítiques que, incloent-hi normes i valors, permet que la ciutadania en general i els agents implicats del territori en particular, articulin els seus interessos, resolguin les seves diferències i exerceixin els seus drets i obligacions amb relació a la gestió i ús del territori.

Per això treballam per un escenari on les diferents adminstracions públiques treballen de manera eficient i coordinada, es diposa d’un marc normatiu adequat i la ciutadania participa activament en la presa de decisions.

Algunes de les nostres actuacions

Part important de la nostra feina és fer incidència davant les institucions competents (de l’àmbit autonòmic, insular o local) per tal de traslladar problemàtiques i propostes per fer de la Serra de Tramuntana un territori sostenible a escala ambiental, social i econòmica.

Ens reunim periòdicament amb els ajuntaments dels 19 municipis de la Serra, per identificar i ajudar a visibilitzar reptes, assessorar per trobar respostes i assistir amb projectes. Visitem els equips de diferents departaments del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, per treballar sobre àrees concretes i trametre les preocupacions dels municipis i dels agents implicats en el territori.

Organitzem reunions amb els partits polítics, tant locals, com insulars i autonòmics, per consensuar punts comuns i impulsar mesures positives per a la Serra i la seva gent.

El treball d’incidència amb els partits polítics i les institucions de Tramuntana XXI es basa en els principis descrits al Manifest per la Tramuntana, document al qual es van adherir 41 entitats el juliol del 2018.

Així mateix acompanyem a les entitats ciutadanes de la Serra en el seu diàleg amb les institucions, impulsant la cerca de solucions als diferents problemes que pateixen els habitants i gestors de la Serra.

 

Per Tramuntana XXI és fonamental fomentar la participació dels diferents actors del territori, aquells que viuen i treballen a la Serra de Tramuntana, per així recollir les seves propostes i escoltar les seves preocupacions i problemàtiques per tal de poder impulsar accions positives per la Serra.

Per això periòdicament organitzem trobades amb diferents sectors, per generar un espai de debat sobre els reptes que s’han d’afrontar per realitzar la seva activitat i propostes de solucions per millorar la situació actual, com per exemple la trobada de gestors agroramaders que vàrem organitzar al gener de 2019 o la trobada de càrrecs públics, al març de 2020.

A més Tramuntana XXI està present als espais de participació que existeixen dintre les diferents administracions, com a la mesa permanent del Consorci Serra de Tramuntana, al consell assessor de l’Observatori del Paisatge del Consell de Mallorca o en segments estratègics de l’Agencia Estratègica de Turisme de les Illes Balears.

Tramuntana XXI advoca per una normativa que permeti una bona gestió efectiva i eficaç, que contempli la singularitat de l’espai, en faciliti la gestió i la conservació i integri les necessitats de tots els agents implicats a la Serra.

Per això Tramuntana XXI està vigilant la creació de nova normativa i la modificació de la vigent per oferir el seu punt de vista i treballar per a que vagi alineada amb les necessitats de la Serra sempre amb una actitud propositiva.